Kérdése van? info@metime24.hu

Adatkezelési szabályzat

Hatályos: 2020. 07.03. napjától visszavonásig

 1. Bevezetés

A Website NetSolution Zrt. Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11.; cégjegyzékszám: 13-10-042040; adószám: 13267799-2-13; a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen Adatkezelési Szabályzatot (továbbiakban: „Szabályzat”) alkotja.

Az adatkezelés célja: 

Adatkezelő a www.metime24.hu és a www.metime24.com weboldalak üzemeltetését végzi. Az adatkezelés célja a www.metime24.hu és a www.metime24.com weboldalakon nyújtott valamennyi szolgáltatásának az igénybevételére, termékeknek, kurzusoknak, információs termékeknek a megvásárlására kötött szerződések létrehozása az Ügyfelekkel (a továbbiakban: „Ügyfelek”) továbbá az Ügyfelek tájékoztatása és regisztrációja a weboldalakra és az Ügyfelekkel való kapcsolattartás, az Ügyfeleknek a Társaság aktuális akcióiról történő tájékoztatása e-mail útján.

 1. Definíciók

Ügyfél: azAdatkezelő szolgálatatásait igénybevevő természetes személy. Jogi személy esetében pedig a jogi személy aláírási joggal rendelkező vezető tisztségviselője vagy vezető tisztségviselői.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyazonosító adat: a családi és utónév, születési név, a nem, a születési hely és idő, az anya születési családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet is, aki, vagy amely a törvény szerinti adatkezelési célból személyes vagy személyazonosító adat, valamint esetenként Különleges, illetve Egészségügyi adat kezelésére jogosult.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 1. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Társaság adatkezelése megfeleljen az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek.

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Ügyfelek Adatkezelő által kezelt adatainak körét, az adatkezelés módját, célját és jogalapját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza az Ügyfelek adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettnek nyújtott tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető, valamint világos és közérthető nyelven megfogalmazott tájékoztatását követően kezeli.

Jelen Szabályzat megalkotása egyben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – „általános adatvédelmi rendelet” (GDPR) rendelkezéseinek való megfelelést is szolgálja.

 1. Adatvédelmi jogszabályok

A Szabályzat szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró jogszabályok:

 1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – „általános adatvédelmi rendelet” (GDPR) – „Rendelet”;
 2. Magyarország Alaptörvénye;
 3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42. §;
 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Inftv.);
 5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény;
 7. A Rendelet mindenkori módosításai, valamint a Rendelet alapján az Európai Bizottság valamint az Adatkezelő székhelye szerinti felügyeleti hatóság által kimunkált jogalkalmazói gyakorlat és ajánlások.
 8. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban „Pmt.”)
 1. Az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. Az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Ügyfelekkel helyreállítható. Az Ügyfelekkel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Ügyfeleket csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon köteles végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős az adatkezelés alapelveinek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 1. Önkéntes hozzájárulás

Az Adatkezelő az Ügyfelek e Szabályzatban foglalt személyes adatait az Ügyfelek önkéntes, tájékoztatáson alapuló, és határozott hozzájárulása alapján kezeli. Az Ügyfelek a szükséges hozzájárulásokat a regisztrációs felületen található, az erre vonatkozó mezők bejelölésével adhatják meg. Ügyfél a vonatkozó mezők bejelölésével kijelenti, hogy a jelen Szabályzat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, és annak valamennyi rendelkezését saját magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Adatkezelő az Különleges adatot, illetve Egészségügyi adatot nem kezel, illetve nem továbbít. 

Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható, azonban ilyen esetben az Ügyfél regisztrációja törlésre kerül. A visszavonó nyilatkozatot (azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiak szerinti bármely módon meg lehet tenni:

Website NetSolution Zrt. Társaság 

postai küldeményben: 2041 Budaörs, Pf. 136.

elektronikus levél formájában: adatvedelem@website.hu

 1. Adatátvétel és adattovábbítás

Adatkezelő az általa kezelt adatokat nem továbbítja, adattovábbítási tevékenységet egyáltalán nem végez, így az Ügyfelek adatai harmadik személyek részére nem válnak megismerhetővé, kivéve a jogszabály által előírt adattovábbítást, amelyet az Adatkezelő köteles teljesíteni.

 1. Az adatkezelési célok

Az Adatkezelő a Szolgáltatás igénybevétele és nyújtása során az alábbi célokból kezeli az adatokat:

 1. Az általa a megjelölt weboldalakon nyújtott szolgáltatásoknak és értékesített termékeknek az Ügyfelek részére történő értékesítése végett;
 2. A megjelölt weboldalakra történő regisztráció céljából;
 3. Az Ügyfelekkel való kapcsolattartás céljából;
 4. Az Ügyfeleknek a Társaság aktuális akcióiról történő tájékoztatása céljából e-mail útján;
 5. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt átvilágítási kötelezettségnek való megfelelés céljából;
 6. Az Ügyfelekkel történő elszámolás érdekében, különös tekintettel a számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény számlaadási kötelezettségre vonatkozó általános szabályaira.
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az e Szabályzatban foglalt személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) és a 6. § (5) bekezdése, valamint a Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján Ügyfelek önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok köre

Adatkezelő az Ügyfelek hozzájárulása és a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat alapján kizárólag azon adatokat kezeli, amelyek a szolgáltatásnyújtásához elengedhetetlenül szükségesek. 

Ennek keretében Adatkezelő az Ügyfelek kizárólag alábbi adatait kezeli: 

 • Vezetéknév és keresztnév;
 • Számlázási cím (ország, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó)
 • E-mail cím.
 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Adatkezelő nem tudja Ügyfelek részére biztosítani a szolgáltatását, mivel a regisztráció nem lesz elvégezhető az adatok hiányában.

 1. Az adatfelvétel módja

Ügyfelek szabad belátásuk szerint keresik fel Adatkezelőt a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékuk bejelentésével. Adatkezelő a megkereséskor tájékoztatja az Ügyfeleket a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kezelendő adatok meghatározásáról, az adatkezelés időtartamáról, a felhasználás céljáról, az adatok továbbításának tényéről, címzettjeiről.

 1. Adattovábbítás

Amennyiben mégis szükséges, hogy adattovábbításra sor kerüljön az adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény felhatalmazása alapján kerül sor. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. 

A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.

A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

 1. A személyes adatok helyesbítése és törlése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. az érintett személyes adatainak kezelése jogellenes;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő által kezelt, az Ügyfelekre vonatkozó adatokat a szolgáltatásanyújtásához és az ahhoz kapcsolódó elszámolás teljesítéséhez szükséges időtartamig, a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeli. Amennyiben az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles Adatkezelő megőrizni, abban az esetben az adatokat az Ügyfelekkel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok az Adatkezelő által kiállított számlán szerepelnek.

 1. Az Ügyfelek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban 

Személyes adataik kezeléséről az Ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad az Ügyfeleknek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

 1. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatvédelmi szabályzatot a jelen Szabályzattal egyező módon átadásra/továbbításra kerül az Ügyfelek részére.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokat védje különösen jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 1. Az adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó eljárás

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékeli hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban az Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli a Rendeletben meghatározott információkat és a megtett intézkedéseket.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja, hogy az érintett tájékoztatása mellőzhető.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek
 1. Amennyiben a Társaság adatkezelésével vagy adattovábbításával bármilyen kérdése vagy problémája van kérjük forduljon bizalommal Társaságunkhoz a megadott elérhetőségei bármelyikén. Adatvédelmi jellegű kérdését Társaságunk megválaszolja, problémája vagy panasza esetén az azt részletesen kivizsgálja, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önt.
 2. Az érintett a jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.
 3. Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)
 1. Adatkezelési szabályzat közzététele

Adatkezelő a jelen Szabályzatotot közvetlenül küldi meg vagy adja át az Ügyfelek részére. 

 1. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat az aláírása napján lép hatályba.

Jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követő adatkezelésre kell alkalmazni. 

Jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a hatályba lépésekor folyamatban lévő adatkezelésekre is.

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a 4. pontban megjelölt jogszabályok rendelkezési irányadóak.

Jelen Szabályzat hatálybalépésével az Adatkezelőnél hatályban lévő korábbi adatkezelési szabályzatok hatályukat vesztik. 

Budapest, 2020. 07. 03.

Rólunk

A metime24 az önmagadra szentelt minőségi idő,amikor bármit csinálhatsz ami örömet jelent. Minden ami a személyes fejlődésed segíti hiszen mindannyiunknak a belső harmónia megteremtése a cél. Legyen az önfejlesztés, sport, egészséges táplálkozás, szépségápolás. Velünk hiteles előadók segítségével inspirálódhatsz, fejlődhetsz. Adj időt magadnak, magadra! Mert ez az idő feltölt energiával és segít, hogy jobban megismerd önmagad!
top